Gispen steunt het Manifest Versnelling Circulaire Economie Gelderland

Gelderse bedrijven en organisaties pleiten voor versnelling circulaire economie

 

Meer dan 30 Gelderse bedrijven en organisaties hebben donderdag 28 maart jl in het provinciehuis in Arnhem een manifest aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen om de circulaire economie in Gelderland in de komende 4 jaar te versnellen. Op initiatief van KIEMT en VNO-NCW Midden hebben diverse regio’s, branches en (maak)bedrijven een gezamenlijke boodschap afgegeven aan de lijsttrekkers. Laat bedrijven in de regio de lead nemen in de transitie naar een circulaire economie en faciliteer circulaire investeringen in de komende coalitieperiode door de helft van de klimaatgelden hiervoor in te zetten en vanuit de Nuon-gelden 200 miljoen vrij te maken voor een investeringsfonds. Eerste reactie gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) op het manifest: “In de afgelopen jaren was er enorme bewustwording op dit thema en startten veel pilots. Het is nu tijd voor opschalen”.

 

Commercieel Directeur Maurits van Berckel: 'Als koploper in de kantoorinrichting op het gebied van Circulaire Economie verbindt Gispen zich uiteraard aan dit manifest. Vanuit haar circulaire ambities stimuleert Gispen duurzaam gebruik en hergebruik van grondstoffen, materialen en producten. We nemen onze verantwoordelijkheid op basis van goede afspraken en de juiste incentive om de cirkels te sluiten. Met alle voordelen van dien!'


Naar een schone Gelderse (maak)industrie


De transitie naar een circulaire economie biedt de Gelderse samenleving zicht op een duurzame toekomst met grote voordelen voor zowel de economie als het milieu. In de circulaire economie zijn materialen telkens opnieuw grondstof voor een volgende toepassing, wat veel energie-, afval- en grondstoffenbesparing oplevert en CO2-uitstoot vermindert. Dat levert een directe bijdrage aan de Gelderse klimaatdoelstellingen op. Het maken van concrete stappen lukt alleen als de bedrijven zelf mee doen. Een MKB-er laat niet voor zich beslissen, maar beslist zelf. Het bedrijfsproces is leidend. Industriële bedrijven hebben daarbij een cruciale positie in de circulaire economie. Bij deze bedrijven is de grootste impact te bereiken om het doel dat de Nederlandse en Gelderse overheden hebben geformuleerd – het tegengaan van klimaatverandering van de aarde door minder gebruik van eindige primaire grondstoffen en afvalvermindering – te realiseren.

 

Aanbevelingen
 

De ondertekenaars van het manifest doen een aantal concrete aanbevelingen aan de Gelderse politieke partijen:
• Bouw voort op de bestaande initiatieven. In de afgelopen periode is het MKB ondersteund door samenwerkende partners zoals KIEMT, VNO-NCW Midden en kennisinstellingen. Het is belangrijk om deze steun aan het MKB te continueren.
• Zet de klimaatgelden (30 miljoen per jaar) niet alleen in voor de regio’s, maar ook aan bedrijven en branches waarin bedrijven samenwerken (sectoren). Laat 6 sectoren en 6 regio’s in 2019 een bidbook opstellen met concrete projecten. De regeling ‘Slimme Schone Fabrieken’ is hier een mooi voorbeeld van.
• Stel per sector/regio een onafhankelijke expertgroep in die ingediende voorstellen en maatregelen kan beoordelen. Experts werken transparant, onafhankelijk en zijn goed bereikbaar.
• Zorg op voorhand voor een investerings-/risicofonds, met lage rentepercentages, waarmee de onrendabele top van investeringen gefinancierd kan worden. En maak het mogelijk om garantstelling voor kasstroomfinanciering af te geven.

 

De ondertekenaars hebben de lijsttrekkers aangeboden samen met de provincie aan de slag te gaan met de uitwerking van de aanbevelingen. Statenlid Gerhard Bos: “Het CDA heeft zich de afgelopen jaren vol ingezet voor een versnelling op het gebied van de circulaire economie. Met het besef dat we nog aan het begin staan van een grote opgave. Wij danken VNO NCW Midden en KIEMT voor dit manifest en het aanbod dat zij doen. Wij denken dat we alleen samen - ondernemers, onderwijs, overheden en inwoners - echt stappen kunnen zetten naar een circulaire economie.”

 

Download hier het gehele manifest.

 

Lees meer over de circulaire ambities van Gispen

Recente artikelen

loader