0 Shoppingcart
Contact
Netherlands
Belgium

Gispen hecht waarde aan uw privacy en zal de persoonlijke gegevens van bezoekers zorgvuldig behandelen. Daarom bevestigen wij dat de persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Gispen persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt. Onder ''persoonsgegevens'' moet worden verstaan: stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Gispen en waarvoor? 

Gispen mag persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website, waaronder procesverbetering en onderhoud van de website, het verstrekken van informatie aan u, direct marketing;
  • wanneer u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of
  • wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst;
  • wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.

Gebruik persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt

Algemeen contactformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het contactformulier op onze website invult. Het gaat dan om persoonsgegevens als naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

Serviceverzoekformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u ons een serviceverzoek stuurt. Het gaat dan om persoonsgegevens als naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om de service die u hebt aangevraagd te verstrekken.

Offerteformulier - wanneer u een offerte bij ons opvraagt verzamelen wij uw persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens als naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om offerte die u hebt aangevraagd te verstrekken.

Klantenservice – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice om uw vraag en/of klacht in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen alleen gegevens verzamelen voor zover nodig om u van dienst te kunnen zijn met uw vraag en/of klacht.

Sollicitatieformulier – middels het sollicitatieformulier (sollicitatieknop) kunt u op onze vacatures reageren. U kunt ervoor kiezen om uw CV mee te sturen. Wanneer u solliciteert op een vacature, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Het gaat dan onder andere om persoonsgegevens als naam, opleidingsniveau, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw sollicitatie.

Evenementen – wanneer u zich registreert voor één van onze evenementen vragen wij bij uw registratie om uw aanhef, naam, naam organisatie, functie, e-mailadres en telefoonnummer. We zullen uw naam, uw functie en naam organisatie delen met andere personen die deelnemen aan hetzelfde evenement.

Nieuwsbrief – mocht u interesse hebben in onze Nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Als u zich hiervoor aanmeldt dan verzamelen wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Toegang mediabank – wanneer u toegang wilt krijgen tot onze mediabank, vragen wij om uw persoonsgegevens. Het gaat dan onder andere om persoonsgegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te u toegang te verschaffen tot de mediabank.

Marketing Opt-Out – u hebt het recht om u op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door dit te melden via communications@gispen.com of door gebruik te maken van de 'afmelden' ('unsubscribe') optie opgenomen in elke marketing e-mail die u van ons ontvangt.

Webshop (portal) - als u via onze webshop iets bestelt, dan hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bezorgadres en eventuele betaalgegevens.

Verstrekking gegevens aan derden

Gispen verstrekt in beginsel geen persoonlijke informatie aan derden buiten de Gispen groep. Binnen de Gispen groep kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. 

Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van Gispen, geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en Gispen in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Bewaren en vernietigen van persoonsgegevens 

Wanneer wij persoonlijke informatie verwerken, streven we ernaar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Gispen mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen wij irrelevante of overmatige gegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden, maar nooit langer dan 5 jaren.

Gegevensbeveiliging

Gispen hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging.

Vertrouwelijke informatie

Gispen erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy Policy en alle toepasselijke wetten.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens 

U heeft het recht:

  • op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens;inzage en rectificatie van persoonsgegevens;
  • om vergeten te worden;
  • om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Indien u het recht inroept om vergeten te worden, terwijl u gebruikt maakt van de thuiswerkplek van uw werkgever, zullen wij uw werkgever hiervan op de hoogte dienen te stellen.

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@gispen.com.

Wijzigingen in onze Privacy Policy 

Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 7 juli 2021.