0 Shoppingcart
Contact
Netherlands
Belgium
Gemeente Hengelo   headerm

In de circulaire economie draait het om partnerschap en ketenintegratie. Ofwel: goed samenwerken binnen de hele keten. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat materialen na gebruik weer ingezet kunnen worden, zowel door ons als door anderen? Om dit te borgen, maakt Gispen heldere afspraken met ketenpartners en toeleveranciers. We nemen de regie over de hele productieketen. Als leverancier én producent is onze invloed immers groot. Bekijk hieronder de verschillende samenwerkingen die wij tot nu toe zijn aangegaan. Het aantal partnerships groeit en levert mooie resultaten op.

De 100% circulaire economie is mogelijk én nodig - we doen het samen!
Green Deal Circulr Inkopen   landscapem

Green Deal Circulair Inkopen

Elke dag wordt er meer ervaring opgedaan over circulair inkopen. Om de laatste ontwikkelingen te blijven volgen en om uiteraard zelf ook circulair in te kopen, is Gispen actief deelnemer aan de Green Deal Circulair Inkopen. De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Kirkman Company, Rijkswaterstaat en PIANOo.

In een Green Deal Circulair Inkopen spreken publieke en private partijen met elkaar af de circulaire economie aan te jagen middels hun inkoopbeleid. Twee circulaire inkooptrajecten zijn opgestart om van elkaars ervaringen te leren. Reeds in 2016 dienden wij en de andere deelnemers circulair inkopen aantoonbaar geïntegreerd te hebben in onze inkoopprocessen, -beleid en strategie. MVO Nederland, NEVI, Duurzame Leverancier, PIANOo en Coöperatie Circle Economy faciliteren de deelnemers.

Ondersteuning Manifest Versnelling Circulaire Economie Gelderland

Meer dan 30 Gelderse bedrijven en organisaties hebben op  28 maart 2019 in het provinciehuis in Arnhem een manifest aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen om de circulaire economie in Gelderland in de komende 4 jaar te versnellen. 

Gispen office project factory in Culemborg 43W9707

Op initiatief van KIEMT en VNO-NCW Midden hebben diverse regio’s, branches en (maak)bedrijven een gezamenlijke boodschap afgegeven aan de lijsttrekkers. Laat bedrijven in de regio de lead nemen in de transitie naar een circulaire economie en faciliteer circulaire investeringen in de komende coalitieperiode door de helft van de klimaatgelden hiervoor in te zetten en vanuit de Nuon-gelden 200 miljoen vrij te maken voor een investeringsfonds. Eerste reactie gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) op het manifest: “In de afgelopen jaren was er enorme bewustwording op dit thema en startten veel pilots. Het is nu tijd voor opschalen”.

Naar een schone Gelderse (maak)industrie

De transitie naar een circulaire economie biedt de Gelderse samenleving zicht op een duurzame toekomst met grote voordelen voor zowel de economie als het milieu. In de circulaire economie zijn materialen telkens opnieuw grondstof voor een volgende toepassing, wat veel energie-, afval- en grondstoffenbesparing oplevert en CO2-uitstoot vermindert. Dat levert een directe bijdrage aan de Gelderse klimaatdoelstellingen op. Het maken van concrete stappen lukt alleen als de bedrijven zelf mee doen. Een MKB-er laat niet voor zich beslissen, maar beslist zelf. Het bedrijfsproces is leidend. Industriële bedrijven hebben daarbij een cruciale positie in de circulaire economie. Bij deze bedrijven is de grootste impact te bereiken om het doel dat de Nederlandse en Gelderse overheden hebben geformuleerd – het tegengaan van klimaatverandering van de aarde door minder gebruik van eindige primaire grondstoffen en afvalvermindering – te realiseren.

Wheat in field   landscapem

Aanbevelingen

De ondertekenaars van het manifest deden een aantal concrete aanbevelingen aan de Gelderse politieke partijen. En hebben de lijsttrekkers aangeboden samen met de provincie aan de slag te gaan met de uitwerking van de aanbevelingen. Statenlid Gerhard Bos: “Het CDA heeft zich de afgelopen jaren vol ingezet voor een versnelling op het gebied van de circulaire economie. Met het besef dat we nog aan het begin staan van een grote opgave. Wij danken VNO NCW Midden en KIEMT voor dit manifest en het aanbod dat zij doen. Wij denken dat we alleen samen - ondernemers, onderwijs, overheden en inwoners - echt stappen kunnen zetten naar een circulaire economie.”

 

Grondstoffenakkoord

Op 14 september 2017 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.

In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan. Op basis van dit akkoord bouwt Nederland aan transitieagenda's die de komende vijf jaar ook gezamenlijk worden uitgevoerd. Hierin worden de Nederlandse ambities concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Rijksoverheid startschot grondstoffenakkoord met deelnemende partijen
Gispen heeft het Grondstof akkoord ondertekent.

Verantwoordelijkheid

Als innovatieleider op het gebied van circulair inrichten neemt Gispen haar verantwoordelijkheid met een bedrijfsvoering die zo min mogelijk grondstoffen verbruikt en toeleveranciers meeneemt in de principes van hergebruik. Vanaf productontwerp tot retourstromen richten we ons op (her)gebruik en functionaliteit waarbij componenten en materialen meerdere functies hebben, herbruikbaar en toepasbaar zijn in ons productieproces. We houden regie op resources (producten bij de klant) door waardenbenadering gecombineerd met een evenredige stimulans in financiële modellen.

We bouwen samen aan ervaring door te doen en te kennis te delen!

Lees meer over het Rijksbrede grondstoffenakkoord

Ellen MacArthur Foundation

Gispen is lid van het circulaire economie platform (CE100) van de Ellen MacArthur Foundation, dat is opgericht in 2010 om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Sinds de oprichting is dit goede doel uitgegroeid tot een wereldwijde leider op het gebied van denken, die de circulaire economie op de agenda van besluitvormers in het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld heeft geplaatst. Via ons lidmaatschap lopen we altijd voorop als het gaat om expertise over de circulaire economie. Het vergroot ons netwerk en stelt ons in staat om samen te werken met andere C100-leden, experts en partners om de circulaire economie te bevorderen.

INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is hét centrale online platform waar inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is. Gebruikers kunnen er duurzame interieurproducten- en materialen selecteren, detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact opzoeken en vergelijken. De output van het platform kan onder andere worden gebruikt in aanbestedingen en voor certificeringen. INSIDE/INSIDE is een initiatief van Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors. Gispen is founding partner.

Logo Inside Inside
Gispen Revitalisatie_00A3060  17
Gispen instructie refurbishment bureaustoelen aan Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland

Een paar jaar geleden richtte Gispen de kantoren van het sociaal werkbedrijf in. Enkele jaren later groeide dit lijntje uit tot een prachtige duurzame samenwerking. Met een prachtig resultaat: grote aantallen gerevitaliseerde Gispen bureaustoelen, nauwelijks van nieuw te onderscheiden, zijn opnieuw jarenlang bruikbaar. De stoelen krijgen een tweede leven binnen de Rijksoverheid. En de medewerkers van Werkzaak Rivierenland refurbishen de stoelen met veel trots en plezier. Kortom, een win-win-win situatie.

Lees het blog
Brightlands Center Court   landscapem

HOE ZIET EEN CIRCULAIRE INRICHTING VOOR Ú ERUIT?

Wij denken graag met u mee

Neem contact op

Gerelateerde items